ALYTUS PSYCHIC STRIKE BIENNIAL #6
AUGUST 18-23 /// 2015 /// RUGPJŪČIO 18-23

ATTACK WHITE SUPREMACIST CULTURE!
NETWORK GLOBALLY, KNOTWORK LOCALLY!
DEVELOP SOLIDARITY TOWARDS REVOLUTIONARY ANIMISM!
ALL (IN)ORGANIC COMRADES UNITE!


وحدةDAMTP – DATA MINERS & TRAVAILEURS PSYCHIQUE WAHDAT وحدة

Tarptautininis seminaras-konferencija dailės mokyklų mokytojams ir bendruomenėms „DAilės eDukAcija ir DADA“ - 2015 m. spalio 8-9 d.

Lietuvos DAilės mokyklų mokytojų DAilės paroDA - 2015 m. spalio 9-23 d.

Vieta: Alytaus kraštotyros muziejus, Savanorių g. 6, Alytus.
Spalio 8 d.

10.00 – 11.00 val. DAlyvių atvykimas ir registracija.

11.00 – 11.30 val. Įžanginė kalba – Alytaus DAilės mokyklos direktorius ReDAs Diržys. DAlyvių pristatymas.

11.30 – 14.00 val. Atvira DiskusijA DADA palikimo istorifikacijos, jos sąsajų su eDukAcija ir kultūra bei šiandienos kontrkultūrinių iššūkių temomis (anglų k.; pagal pageidavimą – tezinis vertimas į lietuvių kalbą). DAlyvauja:

Howard McCalebb (Vokietija/JAV), skulptorius, dėstė meno universitetuose Niujorke, galerijos DADAPOST įkūrėjas Berlyne: dauguma modernistinių meno judėjimų (neišskiriant ir DADA) savo DvAsia buvo eDukAciniai – jų misija buvo per meno praktikas kvestionuoti kas yra ir kas nėra menas. Menas nėra vien kažkas, pagamintas iš atitinkamų medžiagų ir pavadintas menu.

Fabian Tompsett (LonDonAs, JK), leidėjas, wikiaktyvistas, wikiversiteto kaip eDukAcinės alternatyvos kūrėjas, siejamas su Londono psichogeografijos asociacijos (LPA), Autonominių astronautų asociacijos (AAA) veikla: mane sudomino ryšys tarp El Lissitzkio, DADAistų ir Kelno progresyvistų GerDo Arntzo bei Franzo Seiwerto. Jie bandė apjungti DADAizmą ir konstruktyvizmą. Lissitzkis neabejotinai buvo dualistinių pažiūrų, kurias greičiausiai perėmė iš Lenino. Tuo tarpu Arntzas ilgainiui suartėjo su Otto Neurathu ir vizualiąja eDukAcija.

Asim (JK/Pakistanas), kvantumletristas, wikiversity meno skyriaus kūrėjas, eksperimentinės eDukAcijos situacijų organizatorius.

Ivan Mečl (Čekija), žurnalo apie šiuolaikinį radikalų meną ir kultūrą „Umelec (Artist) international“ leidėjas, Prahos kabareto, Divus, Perla ir kitų iniciatyvų įkūrėjas, pedagogikoje save įvardina kaip meno ir istorijos stereotipų laužytoją: „beprasmybė yra laisvė, o nušvitimas dėl vertybių tironijos visuomet ateina per vėlai“.

Diskusiją moderuoja ReDAs Diržys

14.00-16.00 val. – pietų pertrauka.

16.00 – 18.00 val. – DAilės paroDos DArbų eksponavimas lygiagrečiai su planuojamu kolektyviniu praktiniu seminaru apie hipergrafikos/metagrafikos/situografikos panauDojimą, kAip alternatyvos simbolizmo-abstrakcijos DuAlizmui (poDADAistinių letrizmo ir situacionizmo praktikų pristatymas) - Asim (JK/Pakistanas).

Spalio 9 d.

10.00 – 14.00 val. atvira DiskusijA Lietuvos DAilės eDukAcijos ir jos sąsajų su benDrąjA kultūros politika temomis (lietuvių kalba). DAlyvauja:

Dr. Lina Michelkevičė, Dr. Vita Petrušauskaitė ir Dr. Kęstutis Šapoka - Lietuvos tarpdisciplinio meno kūrėjų sąjungos vykdyto projekto „Vaikų dailės mokyklų kultūrinis ir sociopolitinis dalyvavimas visuomenėje: atvejų analizė“ tyrimo rezultatų pristatymas iš akademinės perspektyvos.ReDAs Diržys, Alytaus DAilės mokyklos direktorius – kelios [proDADAistinės] pastabos apie įvairių valstybinio lygmens DAilės programų (bendrojo ugdymo, profesinės linkmės bei formalųjį švietimą papilDAnčio ugdymo) rengimo ypatumus.

Dr. SkAiDrA Trilupaitytė (Vilnius), Tarptautinės DAilės kritikų asociacijos (AICA) narė, tarptautinės sociologų asociacijos (ISA) narė. Pagrindinė mokslinių interesų kryptis kultūros politika. Kaip kviestinė lektorė skaito paskaitas Vilniaus DAilės akaDemijoje mAgistrantams ir DoktorAntams. Tezės: Lisabonos strategijos taip ir neįgyvendinusioje ES (taigi ir Lietuvos) švietimo sistemoje menas neretai įsivaizduojamas kaip reiškinys, atliekantis tam tikrą socialinę ir terapinę funkciją. Šioje sistemoje skatinamos „mokykis visą gyvenimą“ ir „meno žmogaus gerovei“ programos, skamba visokeriopos integracijos ir įtraukimo imperatyvai, linksniuojami kūrybinių industrijų teigiamo poveikio ar net šalies BVP "išauginimo" roDikliAi. „Kietoji“ (politinė) dešinė nuolat mus ragina mažinti viešąsias išlaiDAs varDAn ekonominės sistemos efektyvumo ir skiepija rinkos iDėjAs visose žmogaus veiklos srityse. Kairėje veikiantys „minkštieji“ socialiniai sektoriai yra skatinami švelniomis priemonėmis „pataisyti“ sistemos kuriamus negatyvius šalutinius efektus ir DArbuotis nuolat mažėjančio biudžetinio finansavimo sąlygomis. Čia ryškėja ir ambivalentiškas „nevyriausybinių organizacijų meno“ reiškinys, kuris yra puikus politinės sistemos sąjungininkas, juk menininkai neoliberalizmo projekte „natūraliai“ yra priskiriami šios šizofreniškos sistemos kairei pusei ir traktuojami kaip savotiški sistemos vaistai. DejA, meninės integracijos siekis neoliberaliosios tvarkos sąlygomis gimdo „pragmatinį aklumą“. Mat kilnūs tikslai ir nuoširdus noras surasti ir pateikti valDAntiesiems praktinius ir platesnėms masėms patrauklius problemų sprendimus iš esmės tereiškia, jog raDikAli esamos tvarkos kritika šiandien yra nebeįmanoma. 

Karolina Rybačiauskaitė, DAilėtyrininkė - apie šiuolaikinio meno parodų giDus vAikams kaip apie (ne)sėkmingą meno eDukAcijos eksperimentą Lietuvoje.

Marius Jarašius, performanso vyresnysis mokytojas: P. Burgeris pastebėjo, jog avangarDAs buvo užpultas kaip meno institucija, o tokia nuomonė tuomet oponavo absurDiškAm įsitikinimui, esą DADA ir siurrealizmas - tai tik DominuojAnčių epochos meno stilių kaita. Toks apibrėžimas trivialus ir apskritai tiktų nusakyti DAugelį DAlykų (pvz., gėriui, naujų gyvenamųjų namų statybai ir kt.). Tačiau reikia pripažinti, kad pati raDikAlizmo sąvoka egzistuoja.

14.00 – 16.00 val. pietų pertrauka.

16.00 – 17.00 val. spauDos konferencijA (DA)

17.00 – 18.00 val. DAilės mokyklų paroDos AtiDArymas (DADADA).

Parodos DAlyviai:

Rietavo M.K. Oginskio meno mokyklos DAilės skyrius: Tomas DAnilevičius;

Vilniaus vaikų ir jaunimo DAilės mokykla: Justina Gražytė, Ignas Dzedulionis, Loreta ZDAnavičienė, Eglė Lekevičiūtė;

Vilniaus DAilės akademijos Kauno filialo grafikos kateDrA: RolanDAs Rimkūnas ir Robertas Zigmantavicius;

Jurga Barilaitė;

Robertas Gritėnas;

Mantas Maziliauskas;

Vilniaus J. Vienožinskio DAilės mokykla ir jos filialas Naujojoje Vilnioje;

Kauno Antano Martinaičio DAilės mokykla: AuDrė ŠArauskienė ir  Judita BuDriūnAitė;

Alytaus DAilės mokykla: Asta Stasionytė, Indrė Diržienė, ReDAs Diržys, InDrė JAkutienė, AuDrius JAnušonis, Gustas Jagminas, Jaras Ramūnas, Mantas Kazakevičius, ViDAs Simanavičius ir Monika Večkienė;

Kretingos meno mokyklos DAilės skyrius: DAiva GalDikAitė, Lina Nikartienė, Rūta Šulskienė, Asta Abramauskaitė- Gatelienė, Živilė Sabaliauskaitė.

Pastaba: visus sprendimus dėl DArbų eksponavimo kolektyviai priima ekspozicinėje erdvėje esančios moterys. Moterys nepriimtinus kūrybinius sprendimus turi teisę užDengti Audeklu ir po paroDos AtiDArymo. Tokia cenzūros forma yra šiandien taikoma islamo valstybių (Irane) meno paroDų prAktikoje. Mums tokia strategija yra priimtinesnė, nei Kelno DADA parodoje 1920 m., kur salėje buvo paliktas kirvis nepatinkantiems DArbams sukapoti.
Organizatorius: Alytaus DAilės mokykla, S. DAriaus ir S. Girėno g. Nr. 25, Alytus, tel. 8 315 53058

Renginius remia: Alytaus miesto savivalDybės ADministrAcija, Lietuvos kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba.


Add comment


Security code
Refresh