ALYTUS PSYCHIC STRIKE BIENNIAL #8: SA(N)CABA (SITUGEOGRAPHIC QUANTUMPILGRIMAGE FROM BOTOSANI TO ALINJA) AUGUST 10-31, 2019

ATTACK WHITE SUPREMACIST CULTURE!                                                    FIND AND AMPLIFY THE VOICES OF
REPRODUCTIVE, PRODUCTIVE AND DESTRUCTIVE WORKERS WHO ARE NOT IN UNIONS OR COUNCILS!           

ALL (IN)ORGANIC COMRADES UNITE!                                                                                            GAME THE SYSTEM!

ABRACADABRA-C  (Alytus Biennial Reversion into Abolition of Culture And Distribution of its Aberrant Bacillus Right Abroad – Committee)

ÐعM提п (former DAMTP - the DaðA Miners and Travailleuse Psychique) - workers union to disrupt the creation of cultural capital through regional and a national language


Notice: Trying to get property 'displayName' of non-object in /home/alytusbi/public_html/components/com_authorlist/views/author/view.html.php on line 153

Notice: Trying to get property 'displayName' of non-object in /home/alytusbi/public_html/components/com_authorlist/views/author/view.html.php on line 154

Notice: Trying to get property 'metadesc' of non-object in /home/alytusbi/public_html/components/com_authorlist/views/author/view.html.php on line 169

Notice: Trying to get property 'metakey' of non-object in /home/alytusbi/public_html/components/com_authorlist/views/author/view.html.php on line 178

Notice: Trying to get property 'displayName' of non-object in /home/alytusbi/public_html/components/com_authorlist/views/author/view.html.php on line 192

Notice: Trying to get property 'metadata' of non-object in /home/alytusbi/public_html/components/com_authorlist/views/author/view.html.php on line 198

Esa­me su­ne­ri­mę dėl itin ne­at­sa­kin­go Jū­sų mies­to Me­ro po­žiū­rio į psi­cho­ko­mu­ni­ka­ci­nę erd­vę, pa­ra­le­li­nius pa­sau­lius, sie­los ne­mir­tin­gu­mą ir si­tu­lo­gi­nę per­spek­ty­vą. Aly­taus dai­lės mo­kyk­la yra ta vie­ta, kur vi­si šie ra­dia­ci­niai ele­men­tai gy­ve­na der­mė­je ir su­si­klau­sy­me. Tai kvan­ti­nė bom­ba, ant ku­rios šian­dien už­sė­dęs mies­to me­ras Jur­gis Kras­nic­kas ne­at­sar­giai žai­džia su deg­tu­kais. Gra­sin­ti iš­kraus­ty­ti Aly­taus dai­lės mo­kyk­lą iš jos pa­sta­to (čia gal­būt pa­dė­tų me­di­kų ar­gu­men­tai, nes ki­taip vie­nas jų at­sto­vas ne­la­bai su­pras) – tas pat, kaip iš­kraus­ty­ti žmo­gaus sie­lą (gr. psy­che) iš jos kū­no re­mian­tis lo­gi­ka, kad taip jau bu­vo pa­da­ry­ta su inks­tais, šir­di­mi, sme­ge­ni­mis ir ki­tais mė­sos ga­ba­lais... ir nie­ko... apa­ra­tas, va­di­na­mas žmo­gu­mi, ir to­liau vei­kia. Bet ar tai vis dar žmo­gus?

 

Aly­taus mies­to me­ras di­džiuo­ja­si ra­cio­na­lu­mu ir sa­vo „ar­gu­men­tus“ jais grin­džia. Tik ar tik­rai čia yra kuo di­džiuo­tis? Ra­cio­na­lu­mas (ar­ba lo­gi­ka) tė­ra la­bai ma­žy­tė ir itin ne­reikš­min­ga žmo­gaus są­mo­nės da­lis, pa­rem­ta iliu­zi­ja, kad sis­te­ma ga­li pa­tei­sin­ti pa­ti sa­ve. Me­ras pa­mirš­ta (o gal ir vi­siš­kai ne­ži­no) Kur­to Göde­lio pir­mo­sios ir ant­ro­sios ne­pil­nu­mo te­ore­mų, ku­rios tei­gia lo­gi­nių sam­pro­ta­vi­mų ri­bo­tu­mą. Aly­taus mies­to Me­ras ne­įver­ti­na sprogs­ta­mo­sios ira­cio­na­lu­mo ga­lios, ku­ri bū­tų pa­vo­jin­gai iš­lais­vin­ta nu­trau­kus te­le­pa­ti­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos ka­na­lus, esan­čius Aly­taus dai­lės mo­kyk­lo­je ir sie­jan­čius gy­vų­jų ir mi­ru­sių­jų pa­sau­lius. Trum­pai ta­riant, kur, po­ne Me­re, dė­si­te gar­siuo­sius Dai­lės mo­kyk­los kau­ku­čius? Iš­grū­si­te kar­tu su mo­kyk­los mo­ki­niais ir mo­ky­to­jais į ku­rį nors ne­re­no­vuo­tą bu­vu­sį vai­kų dar­že­lį? O gal pri­va­ti­zuo­si­te? O gal tie­siog įsi­dė­si­te į ki­še­nę?

Pa­na­šiai ga­li­ma pa­sa­ky­ti ir apie mi­nė­to Me­ro po­mė­gį skai­čiu­kams. Mes ir­gi mėgs­ta­me skai­čiu­kus, bet arit­me­ti­ka tė­ra skai­čių ka­ri­ka­tū­ra, tu­rin­ti pras­mę dėl ga­ly­bės ak­sio­mų. To­kio­je sis­te­mo­je skai­čiu­kai reiš­kia ne dau­giau nei tas, ku­ris juos val­do lai­ky­da­mas sa­vo kumš­ty­je. Tai­gi eko­no­mi­nė lo­gi­ka pa­rem­ta ga­lios sver­tais, o ne ban­do­mu įteig­ti uni­ver­sa­lu­mu ir yra prie­spau­dos prie­mo­nė val­dan­čių­jų ran­ko­se. Ar gir­dė­jo­te, po­ne Me­re, apie ira­cio­na­lius skai­čius? Aly­taus dai­lės mo­kyk­la yra ira­cio­na­lių skai­čių kom­bi­na­ci­ja – jie ne­si­skai­čiuo­ja, o juos pa­ju­di­nęs ga­li­te jau nie­ka­da ne­be­ras­ti vie­tos jiems pa­dė­ti. Pa­na­šiai prieš de­šimt­me­tį at­si­ti­ko ir ki­tam Aly­taus me­rui, pa­no­rė­ju­siam su­val­dy­ti gra­fi­ti­nin­kus, ku­rie ba­za­vo­si kaip ben­druo­me­nė prie Dai­lės mo­kyk­los. Pu­siau­svy­ra yra pu­siau­svy­ra, o pa­leis­to dži­no at­gal ne­be­pa­vyks­ta su­kiš­ti... nei re­mian­tis lo­gi­ka, nei su po­li­ci­jos pa­gal­ba.

Dar vie­nas po­no Me­ro ar­gu­men­tas su­si­jęs su švie­sos sam­pra­ta – jis vie­šai pa­reiš­kė, kad Dai­lės mo­kyk­lai rei­kia dau­giau švie­sos, o da­bar­ti­nia­me pa­sta­te, ku­ris yra pu­šy­ne, tos švie­sos ne­pa­kan­ka. Aki­vaiz­du, kad po­nas Me­ras lai­ko­si po­zi­ci­jos, bū­din­gos vi­sų lai­kų ma­so­nams, įskai­tant ir bol­še­vi­kus („Il­ji­čiaus lem­pu­tė“ plius ta­ry­bų val­džia). Mes įspė­ja­me – val­džios struk­tū­rų ta­pa­ti­ni­ma­sis su švie­sa tė­ra ide­o­lo­gi­nis triu­kas, opiu­mas žmo­nėms mul­kin­ti. Bu­dis­tai ir dai­li­nin­kai čia kiek są­ži­nin­ges­ni, nes vie­ni pa­ta­ria už­si­ge­sin­ti švie­są, kad ryš­kiau ma­ty­tu­me, o ki­ti siū­lo pri­si­merk­ti, kad to­nai iš­ryš­kė­tų. Mes siū­lo­me vi­siems už­si­merk­ti tiek, kad tik­rą švie­są pa­ma­ty­tu­mė­te, o at­si­mer­kus ir liu­me­nai ne­be­apa­kin­tų. Ka­dan­gi po­no Me­ro pa­ta­rė­jas me­no ir švie­sos klau­si­mais yra par­ti­nė­je mo­kyk­lo­je iš­mo­kęs ta­py­ti dai­li­nin­kas, spren­džia­me, kad po­nas Me­ras ne­at­si­tik­ti­nai kiek pai­nio­ja­si sam­pra­to­se: pa­brė­žia­me – Dai­lės mo­kyk­la nė­ra ka­lė­ji­mas ir pa­nop­ti­ku­mo sam­pra­ta jai at­mes­ti­na iš es­mės.

Pa­bai­go­je no­ri­me kreip­tis tie­sio­giai į Me­rą: po­ne Me­re, jei­gu ke­ti­na­te vis­gi sprog­din­ti tą po už­pa­ka­liu pa­si­kiš­tą ar, kaip sa­ko­te, pa­vel­dė­tą bom­bą su sa­vo mies­to žmo­nė­mis, ar pa­gal­vo­ja­te, ką pas­kui val­dy­si­te? Me­men­to Mo­ri, Me­re...

Iki pa­si­ma­ty­mo!

Tik­ro­je švie­so­je!

Mi­ru­sių­jų dar­bi­nin­kų są­jun­ga prie Pa­sau­lio psi­cho­dar­bi­nin­kų ir duo­men­ka­sių prof­są­jun­gos

(DE­WOU-DAMTP)

An­ju­man Ma­tan Kah­ne­ek Aur Ama­li Kar­kan (AM­KA­AK) 

Švie­sos mu­zie­jaus Aly­taus sky­rius

\"\"


[Denis Limonov invites Moscow artists for a 3-year-long Art Strike - particularly oriented against „progressive“ biennials as Alytus Art Strike and Manifesta 10 - since the January 1st, 2014 through January 1st, 2017]

Я призываю всех московских художников к забастовке: отложить свои инструменты и приостановить свою работу — представлять, продавать, показывать или обсуждать свою работу посредством галерей, музеев, агентств, альтернативных мест, периодических изданий, театров, художественных школ, организаций, фондов и медиа, обслуживающих интернациональную арт-систему, в период с 1 января 2014 до 1 января 2017.

Производство искусства мистифицировано и поглощено рынком, а деятели искусства оказались манипулируемыми и маргинализированными из-за самоидентификации с термином “художник” и всем тем, что подразумевает это понятие. Назвать кого-либо художником значит отрицать за другим возможность равного дара видения; таким образом миф о “гении” становится идеологическим оправданием неравенства и подавления. То, что художник считает своей идентичностью – всего лишь набор школьных приемов: предвзятых мнений, которые исторически порабощают человека. Я говорю о «художественной забастовке», чтобы сделать явными наши политические и этические побуждения, и не влипнуть в возможную эстетизацию предметов и отношений, чтобы обозначить и поддержать активную вовлеченность, а не пассивные обязательства, по отношению к самым неотложным проблемам.

Подобно любой всеобщей забастовке, настоящие причины, которые необходимо   обсуждать – это экономика и само-определение, невозможное в органах транснационального глобализированного капитализма и его продолжении в форме различных «прогрессивных» институций таких как международная алитусская биеннале ArtStrike или международная биеннале современного искусства Manifesta 10.

ДЕНИС ЛИМОНОВ

http://goofycrew.com/denis-limonov-artstrike-moscow-2014-2017-2/
FREE THE WORKERS
ARREST THE MASONS

We are the union of psychic workers - in solidarity with reproductive workers, productive workers, non-productive workers, dead and non existent workers everywhen - we call on all destructive workers to join us and arrest the Cambridge masons at their meeting on 7th January, 2014.

We write in solidarity with the 15 soldiers from 1st Battalion the Yorkshire Regiment who were jailed for disobeying an order to stand up during a parade at Archers Post, a British Army Barracks in Kenya. The soldiers took this unprecedented action in refusal to capture local people and hand them over for torture. This shows that even destructive workers - not just productive workers - can unionise against the bosses, in solidarity with other workers. We call on you to do the same.

The Cambridgeshire and Peterborough Clinical Commissioning Group (CCG) is meeting at  the Cambridge Masonic Hall on Tues 7th Jan at 1pm in order to arrange how the NHS is to be sold off to private companies - Serco the notorious \"government services\" firm has been involved in negotiations.

While we agree with the broad aims of the “STOP THE NHS SE££-OFF” in connecting trade unions and community groups we do not think that such an alliance can go beyond the roots of freemasonry. We need new radical unions – of one or more persons – to completely unionise all of society – from reproductive workers to destructive workers. We therefore call on you to organise as workers even if only with yourself – but hence with all workers on the planet and beyond – to shut down the anti workerist organisations of the freemasons not just of the present and oppressive past but also of the future.

The first and most salient fact about the Freemasons of the Future is that they do not exist. However they are sentient beings trying to struggle into existence. From their perspective they are involved in a life and death struggle to ensure their own past, some of which we perceive as the present. Located in the distant future after time travel has become common place they endeavour to sojourn into what they regard as history to create the conditions which they consider as necessary for their own existence. But this does not mean they are going to be successful. They justify their existence upon their existence, which they consider self-evident. The current conditions of life are to be extrapolated into the future until every quanta of human activity has been commodified: from genetic engineering to nanotechnology, the search for profitability is projected in every conceivable way. A world where sentient scraps of human biology exist as islands of wetware within the framework of vast cathedrals of computerised electronics. The distinction between human, animal and machine is dissolved as these products of bio-engineering are installed to fulfil operative functions within a nauseous system developed to do nothing but to manifest continuously expanding value. Whether we can regard such creatures as our offspring, or whether they are simply genetically engineered mutant beings created out of this or that strand of DNA is perhaps beside the point. This is the nightmare world to which we are heading, and which would provide the sort of massive bio-computer needed by the Freemasons of the Future to realise their greatest desire: unequivocal existence. Faced with this onslaught which we can see around us, as all barriers to genetic engineering and the conversion of existence into docile information are torn down one by one, how can we respond? The class struggle now manifests itself in dimensions which have recently been invaded by the process of industrialisation: from the industrialisation of the imagination, through television, to the industrialisation of knowledge through the internet, the information age continues to build on the ‘achievements’ of the Age of Steam, the Age of Petrol and the Atomic Age. The current episode we are living through is rattling asunder as the
ripples of the Quantum Time Bomb1 penetrate the deepest recesses of human activity.

Cambridge Lettrist and Situationist Society (CLASS)
DAta Miners Travailleurs Psychique (DAMTP)Africa-France-relationship

Did you know many African countries continue to pay colonial tax to France since their independence till today!

When Sékou Touré of Guinea decided in 1958 to get out of french colonial empire, and opted for the country independence, the french colonial elite in Paris got so furious, and in a historic act of fury the french administration in Guinea destroyed everything in the country which represented what they called the benefits from french colonization.

Three thousand French left the country, taking all their property and destroying anything that which could not be moved: schools, nurseries, public administration buildings were crumbled; cars, books, medicine, research institute instruments, tractors were crushed and sabotaged; horses, cows in the farms were killed, and food in warehouses were burned or poisoned.

The purpose of this outrageous act was to send a clear message to all other colonies that the consequences for rejecting France would be very high.

Slowly fear spread trough the african elite, and none after the Guinea events ever found the courage to follow the example of Sékou Touré, whose slogan was “We prefer freedom in poverty to opulence in slavery.”

Sylvanus Olympio, the first president of the Republic of Togo, a tiny country in west Africa, found a middle ground solution with the French.

He didn’t want his country to continue to be a french dominion, therefore he refused to sign the colonisation continuation pact De Gaule proposed, but agree to pay an annual debt to France for the so called benefits Togo got from french colonization.

It was the only conditions for the French not to destroy the country before leaving. However, the amount estimated by France was so big that the reimbursement of the so called “colonial debt” was close to 40% of the country budget in 1963.

The financial situation of the newly independent Togo was very unstable, so in order to get out the situation, Olympio decided to get out the french colonial money FCFA (the franc for french african colonies), and issue the country own currency.

On January 13, 1963, three days after he started printing his country own currency, a squad of illiterate soldiers backed by France killed the first elected president of newly independent Africa. Olympio was killed by an ex French Foreign Legionnaire army sergeant called Etienne Gnassingbe who supposedly received a bounty of $612 from the local French embassy for the hit man job.

Olympio’s dream was to build an independent and self-sufficient and self-reliant country. But the French didn’t like the idea.

On June 30, 1962, Modiba Keita , the first president of the Republic of Mali, decided to withdraw from the  french colonial currency FCFA which was imposed on 12 newly independent African countries. For the Malian president, who was leaning more to a socialist economy, it was clear that colonisation continuation pact with France was a trap, a burden for the country development.

On November 19, 1968, like, Olympio, Keita will be the victim of a coup carried out by another ex French Foreign legionnaire, the Lieutenant Moussa Traoré.

In fact during that turbulent period of African fighting to liberate themselves from European colonization, France would repeatedly use many ex Foreign legionnaires to carry out coups against elected presidents:

  • - On January 1st, 1966, Jean-Bédel Bokassa, an ex french foreign legionnaire, carried a coup against David Dacko, the first President of the Central African Republic.
  • - On January 3, 1966, Maurice Yaméogo, the first President of the Republic of Upper Volta, now called Burkina Faso, was victim of a coup carried by Aboubacar Sangoulé Lamizana, an ex French legionnaire who fought with french troops in Indonesia and Algeria against these countries independence.
  • - on 26 October 1972, Mathieu Kérékou who was a security guard to President Hubert Maga, the first President of the Republic of Benin, carried a coup against the president, after he attended French military schools from 1968 to 1970.
In fact, during the last 50 years, a total of 67 coups happened in 26 countries in Africa, 16 of those countries are french ex-colonies, which means 61% of the coups happened in Francophone Africa.
Read more 14 AFRICAN COUNTRIES FORCED BY FRANCE TO PAY COLONIAL TAX FOR THE BENEFITS OF SLAVERY AND...